BIOSTATISTIK :PENGUJIAN HIPOTESIS

TAKRIF :
Hipotesis statistik-suatu kenyataan yang dibuat tentang suatu populasi.

JENIS HIPOTESIS STATISTIK
1. Hipotesis Nul (Ho)
2. Hipotesis Alternatif (Hl)

RALAT JENIS I DAN II
a) Penolakan Ho
1) Ralat jenis I
Ho ditolak pada hakikat Ho benar
2) Ralat jenis II
Ho diterima pada hakikat Ho palsu

UJIAN 1 HUJUNG DAN 2 HUJUNG

1

UJIAN HIPOTESIS BAGI MIN POPULASI
Sampel Besar n≥30
Sampel Kecil n<30
Capture

LANGKAH-LANGKAH PENGUJIAN HIPOTESIS
1. Nyatakan Ho dan Hl
2. Tentukan nilai α
3. Tentukan statistik ujian
4. Tentukan kawasan penolakan
5. Buat keputusan
6. Kesimpulan

Contoh soalan :
Seorang pengeluar lampu mentol membuat tuntutan bahawa min jangka hayat lampu mentol adalah 500jam untuk kawalan kualiti. Beliau menguji 35 biji mentol lampu setiap bulan dan mendapati min jangka hayat ialah 482 jam dan sisihan piawai 40 jam. Uji hipotesis adakah min jangka hayat kurang daripada 500 jam pada α = 0.10.

SUMBER : Pelajar yang mengambil subjek ini.